Podatność CVE-1999-0680


Publikacja: 1999-08-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Windows NT Terminal Server performs extra work when a client opens a new connection but before it is authenticated, allowing for a denial of service.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Terminal server 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q238600
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/j-057.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/571
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-028

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top