Podatność CVE-1999-1097


Publikacja: 1999-05-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft NetMeeting 2.1 allows one client to read the contents of another client's clipboard via a CTRL-C in the chat box when the box is empty.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=92586457816446&w=2
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/2187

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top