Podatność CVE-1999-1484


Publikacja: 1999-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in MSN Setup BBS 4.71.0.10 ActiveX control (setupbbs.ocx) allows a remote attacker to execute arbitrary commands via the methods (1) vAddNewsServer or (2) bIsNewsServerConfigured.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Msn setup bulletin board services 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/28719
http://www.securityfocus.com/bid/668
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3310

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top