Podatność CVE-2000-0053


Publikacja: 2000-01-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Commercial Internet System (MCIS) IMAP server allows remote attackers to cause a denial of service via a malformed IMAP request.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Commercial internet system 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q246731
http://www.securityfocus.com/bid/912
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top