Podatność CVE-2000-0120


Publikacja: 2000-01-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Remote Access Service invoke.cfm template in Allaire Spectra 1.0 allows users to bypass authentication via the bAuthenticated parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Allaire -> Spectra 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/955
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/4025

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top