Podatność CVE-2000-0200


Publikacja: 2000-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Clip Art Gallery allows remote attackers to cause a denial of service or execute commands via a malformed CIL (clip art library) file, aka the "Clip Art Buffer Overrun" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Clip art 
Microsoft -> Greetings 
Microsoft -> Home publishing 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/1034
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-015

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top