Podatność CVE-2000-0323


Publikacja: 1999-07-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Jet database engine allows an attacker to modify text files via a database query, aka the "Text I-ISAM" vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> JET 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/templates/archive.pike?list=1&date=1999-08-22&msg=19990729195531.25108.qmail@underground.org
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-030
https://web.archive.org/web/20000819203059/http://xforce.iss.net:80/alerts/vol-4_num-7.php#jet-text-isam
https://www.securityfocus.com/bid/595

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top