Podatność CVE-2000-0325


Publikacja: 1999-08-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Jet database engine allows an attacker to execute commands via a database query, aka the "VBA Shell" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> JET 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/548
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-030
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/3155

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top