Podatność CVE-2000-0327


Publikacja: 1999-10-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Virtual Machine (VM) allows remote attackers to escape the Java sandbox and execute commands via an applet containing an illegal cast operation, aka the "Virtual Machine Verifier" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=93993545118416&w=2
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/1999/ms99-045

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top