Podatność CVE-2000-0983


Publikacja: 2000-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft NetMeeting with Remote Desktop Sharing enabled allows remote attackers to cause a denial of service (CPU utilization) via a sequence of null bytes to the NetMeeting port, aka the "NetMeeting Desktop Sharing" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q273854
http://www.securityfocus.com/archive/1/140341
http://www.securityfocus.com/bid/1798
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-077
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/5368

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top