Podatność CVE-2001-0341


Publikacja: 2001-07-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Visual Studio RAD Support sub-component of FrontPage Server Extensions allows remote attackers to execute arbitrary commands via a long registration request (URL) to fp30reg.dll.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage server extensions 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows nt 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=99348216322147&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/2906
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-035
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6730

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top