Podatność CVE-2001-0503


Publikacja: 2001-07-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft NetMeeting 3.01 with Remote Desktop Sharing enabled allows remote attackers to cause a denial of service via a malformed string to the NetMeeting service port, aka a variant of the "NetMeeting Desktop Sharing" vulnerability.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/5368.php
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2000/ms00-077

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top