Podatność CVE-2001-0871


Publikacja: 2001-12-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in HTTP server for Alchemy Eye and Alchemy Network Monitor allows remote attackers to execute arbitrary commands via an HTTP request containing (1) a .. in versions 2.0 through 2.6.18, or (2) a DOS device name followed by a .. in versions 2.6.19 through 3.0.10.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Dek software -> Alchemy network monitor 
Alchemy lab -> Alchemy eye 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100714173510535&w=2
http://www.kb.cert.org/vuls/id/220715
http://www.securityfocus.com/bid/3599
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7625
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7626

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top