Podatność CVE-2001-0924


Publikacja: 2001-11-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in ifx CGI program in Informix Web DataBlade allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the LO parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Informix web datablade 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100654890029878&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100688672019635&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/3575
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7585

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top