Podatność CVE-2002-0020


Publikacja: 2002-03-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in telnet server in Windows 2000 and Interix 2.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via malformed protocol options.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Interix 
Microsoft -> Windows 2000 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/8094.php
http://www.securityfocus.com/bid/4061
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-004
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A424

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top