Podatność CVE-2002-0166


Publikacja: 2002-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting vulnerability in analog before 5.22 allows remote attackers to execute Javascript via an HTTP request containing the script, which is entered into a web logfile and not properly filtered by analog during display.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stephen turner -> Analog 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2002/dsa-125
http://www.securityfocus.com/bid/4389
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-059.html
http://www.osvdb.org/2059
http://www.iss.net/security_center/static/8656.php
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/CERT/advisories/FreeBSD-SN-02:02.asc

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top