Podatność CVE-2002-0244


Publikacja: 2002-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in chroot function in AtheOS 0.3.7 allows attackers to escape the jail via a .. (dot dot) in the pathname argument to chdir.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Atheos -> Atheos 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101310622531303&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/4051
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/8108

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top