Podatność CVE-2002-0726


Publikacja: 2002-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Terminal Services Advanced Client (TSAC) ActiveX control allows remote attackers to execute arbitrary code via a long server name field.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Tsac activex control 

 Referencje:
http://www.atstake.com/research/advisories/2002/a082802-1.txt
http://www.iss.net/security_center/static/9934.php
http://www.securityfocus.com/bid/5554
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-046

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top