Podatność CVE-2002-0859


Publikacja: 2002-09-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the OpenDataSource function of the Jet engine on Microsoft SQL Server 2000 allows remote attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> JET 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=102450188620081&w=2
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q282010
http://www.iss.net/security_center/static/9375.php
http://www.nextgenss.com/advisories/mssql-ods.txt
http://www.securityfocus.com/bid/5057

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top