Podatność CVE-2002-1292


Publikacja: 2002-11-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Microsoft Java virtual machine (VM) build 5.0.3805 and earlier, as used in Internet Explorer, allows remote attackers to extend the Standard Security Manager (SSM) class (com.ms.security.StandardSecurityManager) and bypass intended StandardSecurityManager restrictions by modifying the (1) deniedDefinitionPackages or (2) deniedAccessPackages settings, causing a denial of service by adding Java applets to the list of applets that are prevented from running.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Java virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=103682630823080&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=103684360031565&w=2
http://www.kb.cert.org/vuls/id/237777
http://www.securityfocus.com/bid/6133
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2002/ms02-069
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10585

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top