Podatność CVE-2003-0123


Publikacja: 2003-03-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Web Retriever client for Lotus Notes/Domino R4.5 through R6 allows remote malicious web servers to cause a denial of service (crash) via a long HTTP status line.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus notes client 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104757545500368&w=2
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=482&q=Domino&uid=swg21105060
http://www.cert.org/advisories/CA-2003-11.html
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-065.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/411489
http://www.rapid7.com/advisories/R7-0011.html
http://www.securityfocus.com/bid/7038
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11525

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top