Podatność CVE-2003-0196


Publikacja: 2003-05-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in Samba before 2.2.8a may allow remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service, as discovered by the Samba team and a different vulnerability than CVE-2003-0201.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
Samba-tng -> Samba-tng 
Samba -> Samba 
HP -> Cifs-9000 server 
HP -> Hp-ux 
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104973186901597&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104974612519064&w=2
http://www.debian.org/security/2003/dsa-280
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:044
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-137.html
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A564

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top