Podatność CVE-2003-0666


Publikacja: 2003-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Wordperfect Converter allows remote attackers to execute arbitrary code via modified data offset and data size parameters in a Corel WordPerfect file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Wordperfect converter 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q3/0092.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106261952827573&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106279971612961&w=2
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-036

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top