Podatność CVE-2003-0719


Publikacja: 2004-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Private Communications Transport (PCT) protocol implementation in the Microsoft SSL library, as used in Microsoft Windows NT 4.0 SP6a, 2000 SP2 through SP4, XP SP1, Server 2003, NetMeeting, Windows 98, and Windows ME, allows remote attackers to execute arbitrary code via PCT 1.0 handshake packets.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/586540
http://www.securityfocus.com/archive/1/361836
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-104A.html
http://xforce.iss.net/xforce/alerts/id/168
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2004/ms04-011
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1093
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A889
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A903
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A951

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top