Podatność CVE-2004-0117


Publikacja: 2004-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the H.323 protocol implementation in Windows 98, Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 allows remote attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Netmeeting 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-114.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/353956
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-104A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2004/ms04-011
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15710
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A907
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A946
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A964

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top