Podatność CVE-2004-0192


Publikacja: 2004-03-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Management Service for Symantec Gateway Security 2.0 allows remote attackers to steal cookies and hijack a management session via a /sgmi URL that contains malicious script, which is not quoted in the resulting error page.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Gateway security 5400 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107790684732458&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9755
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15330

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top