Podatność CVE-2004-0197


Publikacja: 2004-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Jet Database Engine 4.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a specially-crafted database query.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> JET 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/740716
http://www.securityfocus.com/bid/10112
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-104A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2004/ms04-014
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/15703
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A968

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top