Podatność CVE-2004-0253


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM Cloudscape 5.1 running jdk 1.4.2_03 allows remote attackers to execute arbitrary programs or cause a denial of service via certain SQL code, possibly due to a SQL injection vulnerability.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Cloudscape 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107604065819233&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9583
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15067

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top