Podatność CVE-2004-0617


Publikacja: 2004-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ArbitroWeb 0.6 allows remote attackers to inject arbitrary script or HTML via the rawURL parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Arbitroweb -> Arbitroweb 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108794392303244&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/10592
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16481

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top