Podatność CVE-2004-0624


Publikacja: 2004-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in index.php for Artmedic links 5.0 (artmedic_links5) allows remote attackers to execute arbitrary PHP code by modifying the id parameter to reference a URL on a remote web server that contains the code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Artmedic webdesign -> Artmedic links 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108820257812904&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16518

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top