Podatność CVE-2004-0993


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in hpsockd before 0.6 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Sockd 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2004/dsa-604
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18359
http://www.securityfocus.com/bid/11800
http://secunia.com/advisories/13371/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top