Podatność CVE-2004-1142


Publikacja: 2004-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Ethereal 0.9.0 through 0.10.7 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via a certain malformed SMB packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Suse linux 
SGI -> Propack 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Linux advanced workstation 
Ethereal group -> Ethereal 
Debian -> Debian linux 
Conectiva -> Linux 
Altlinux -> Alt linux 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000916
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/p-061.shtml
http://www.debian.org/security/2004/dsa-613
http://www.ethereal.com/appnotes/enpa-sa-00016.html
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200412-15.xml
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2004:152
http://www.redhat.com/archives/fedora-legacy-announce/2006-January/msg00003.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-037.html
http://www.securityfocus.com/bid/11943
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/18488
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11278

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top