Podatność CVE-2004-1176


Publikacja: 2005-04-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer underflow in extfs.c in Midnight Commander (mc) 4.5.55 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Turbolinux -> Turbolinux server 
Turbolinux -> Turbolinux workstation 
SUSE -> Suse linux 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Linux advanced workstation 
Midnight commander -> Midnight commander 
Gentoo -> Linux 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-639
http://secunia.com/advisories/13863
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18911
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-217.html
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200502-24.xml
http://securitytracker.com/id?1012903

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top