Podatność CVE-2004-1626


Publikacja: 2004-10-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Ability Server 2.34, and possibly other versions, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long STOR command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Code-crafters -> Ability server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/857846
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17823
http://www.securityfocus.com/bid/11508
http://www.osvdb.org/11030
http://secunia.com/advisories/12941
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109850947508816&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top