Podatność CVE-2004-1905


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ascontrol.dll in Panda ActiveScan 5.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) by calling the SetSitesFile function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Panda -> Activescan 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15831
http://www.securityfocus.com/bid/10067
http://theinsider.deep-ice.com/texts/advisory53.txt
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=108130573130482&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top