Podatność CVE-2004-1911


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in AzDGDatingLite 2.1.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) l parameter (aka language variable) to index.php or (2) id parameter to view.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Azerbaijan development group -> Azdgdating 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15796
http://www.securityfocus.com/bid/10084
http://www.osvdb.org/5019
http://www.osvdb.org/5018
http://secunia.com/advisories/11326
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=108144342317973&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top