Podatność CVE-2004-2468


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SillySearch 2.3 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the search parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Scripts for educators -> Sillysearch 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15683
http://www.securitytracker.com/alerts/2004/Mar/1009598.html
http://secunia.com/advisories/11260
http://www.osvdb.org/4755

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top