Podatność CVE-2005-0199


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer underflow in the Lists_MakeMask() function in lists.c in ngIRCd before 0.8.2 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) and possibly execute arbitrary code via a long MODE line that causes an incorrect length calculation, which leads to a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ngircd -> Ngircd 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19143
http://www.securityfocus.com/bid/12397
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200501-40.xml
http://arthur.ath.cx/pipermail/ngircd-ml/2005-January/000228.html
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=79705
http://securitytracker.com/id?1013047
http://secunia.com/advisories/14059
http://secunia.com/advisories/14056

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top