Podatność CVE-2005-0473


Publikacja: 2005-03-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The HTML parsing functions in Gaim before 1.1.3 allow remote attackers to cause a denial of service (application crash) via malformed HTML that causes "an invalid memory access," a different vulnerability than CVE-2005-0208.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Rob flynn -> GAIM 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
Mandrakesoft -> Mandrake linux corporate server 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000933
http://gaim.sourceforge.net/security/index.php?id=11
http://marc.info/?l=bugtraq&m=110935655500670&w=2
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200503-03.xml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/523888
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:049
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2005_36_sudo.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-215.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/426078/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/12589
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/19381
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10212

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top