Podatność CVE-2005-0605


Publikacja: 2005-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
scan.c for LibXPM may allow attackers to execute arbitrary code via a negative bitmap_unit value that leads to a buffer overflow.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Xfree86 project -> X11r6 
X.org -> X11r6 
SUSE -> Suse linux 
SGI -> Propack 
Redhat -> Enterprise linux 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Fedora core 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
Mandrakesoft -> Mandrake linux corporate server 
Lesstif -> Lesstif 
Altlinux -> Alt linux 

 Referencje:
ftp://ftp.sco.com/pub/updates/OpenServer/SCOSA-2006.5/SCOSA-2006.5.txt
ftp://ftp.sco.com/pub/updates/UnixWare/SCOSA-2005.57/SCOSA-2005.57.txt
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20060403-01-U
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=83598
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=83655
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2005//Aug/msg00001.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2005/Aug/msg00000.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200503-08.xml
http://securitytracker.com/id?1013339
http://www.debian.org/security/2005/dsa-723
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200503-15.xml
http://www.redhat.com/archives/fedora-legacy-announce/2006-January/msg00001.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-044.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-198.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-331.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-412.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-473.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2008-0261.html
http://www.securityfocus.com/bid/12714
https://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=1909
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10411
https://usn.ubuntu.com/92-1/
https://usn.ubuntu.com/97-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top