Podatność CVE-2005-0639


Publikacja: 2005-03-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple vulnerabilities in xli before 1.17 may allow remote attackers to execute arbitrary code via "buffer management errors" from certain image properties, some of which may be related to integer overflows in PPM files.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
XLI -> XLI 
SUSE -> Suse linux 
Altlinux -> Alt linux 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/14459
http://www.debian.org/security/2005/dsa-695
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200503-05.xml
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=79762

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top