Podatność CVE-2005-0804


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in MailEnable 1.8 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via format string specifiers in the mailto field.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Mailenable -> Mailenable standard 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/14627
http://www.securityfocus.com/bid/12833
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111108519331738&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top