Podatność CVE-2005-1015


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in MailEnable Imapd (MEIMAP.exe) allows remote attackers to execute arbitrary code via a long LOGIN command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Imapd 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2005-April/033144.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top