Podatność CVE-2005-1101


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in Lotus Domino Server 6.0.5 and 6.5.4 allow remote attackers to cause a denial of service (application crash) and possibly execute arbitrary code via large amounts of data in certain (1) time or (2) date fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20042
http://www.ngssoftware.com/advisories/lotus-01.txt
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=463&uid=swg21202431
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111335285121320&w=2
http://www.osvdb.org/15364
http://secunia.com/advisories/14879/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top