Podatność CVE-2005-1216


Publikacja: 2005-06-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft ISA Server 2000 allows remote attackers to connect to services utilizing the NetBIOS protocol via a NetBIOS connection with an ISA Server that uses the NetBIOS (all) predefined packet filter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Isa server 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1014193
http://www.kb.cert.org/vuls/id/367077
http://www.securityfocus.com/bid/13954
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2005/ms05-034
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A468

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top