Podatność CVE-2005-1267


Publikacja: 2005-06-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The bgp_update_print function in tcpdump 3.x does not properly handle a -1 return value from the decode_prefix4 function, which allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a crafted BGP packet.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Trustix -> Secure linux 
Redhat -> Fedora core 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
LBL -> Tcpdump 
Gentoo -> Linux 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2005/dsa-854
http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2005-June/msg00007.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-505.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/430292/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/13906
http://www.trustix.org/errata/2005/0028/
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=159208
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11148

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top