Podatność CVE-2005-1558


Publikacja: 2005-05-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The web module in Neteyes Nexusway allows remote attackers to bypass authentication and gain administrator privileges by setting the cyclone500_auth cookie.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neteyes -> Nexusway 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/15150
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20554
http://www.osvdb.org/16446
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111585017832066&w=2
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2005-05/0225.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top