Podatność CVE-2005-1665


Publikacja: 2005-05-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The __VIEWSTATE functionality in Microsoft ASP.NET 1.x, when not cryptographically signed, allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via deeply nested markup.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Asp.net 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20408
http://www.osvdb.org/16195
http://secunia.com/advisories/15241
http://scottonwriting.net/sowblog/posts/3747.aspx
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111513127704270&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top