Podatność CVE-2005-1857


Publikacja: 2005-09-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in simpleproxy before 3.4 allows remote malicious HTTP proxies to execute arbitrary code via format string specifiers in a reply.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simpleproxy -> Simpleproxy 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/139421
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22016
http://www.securityfocus.com/bid/14666
http://www.debian.org/security/2005/dsa-786
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=604&release_id=351847
http://secunia.com/advisories/16567/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top