Podatność CVE-2005-1908


Publikacja: 2005-06-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Perception LiteWeb allows remote attackers to bypass access controls for files via an extra leading / (slash) or leading \ (backslash) in the URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Perception -> Liteweb 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/17084
http://securitytracker.com/id?1014096
http://secunia.com/advisories/15592

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top